Tulad ni San Hilario, lahat tayo’y hangad ang Katotohanan!

Sa pag-aaral ng Pilosopiiya natuklasan ni San Hilario ng Poitiers ang katunayan ng iisang Makapapangyarihang Diyos at kabanalan ng Panananampalatyang Kristiyano.

The post Tulad ni San Hilario, lahat tayo’y hangad ang Katotohanan! first appeared on Abante.

tulad ni san hilario lahat tayoy hangad ang katotohanan - Tulad ni San Hilario, lahat tayo’y hangad ang Katotohanan!
EDITORIAL LOGO Richard Bolaton CHURCH WERPA - Tulad ni San Hilario, lahat tayo’y hangad ang Katotohanan!

Sa pag-aaral ng Pilosopiiya natuklasan ni San Hilario ng Poitiers ang katunayan ng iisang Makapapangyarihang Diyos at kabanalan ng Panananampalatyang Kristiyano.

Matagal niyang hinagad maliwanagan ngunit sa Bíbliya niya natanto ang katotohanan. Tuwing Enero 13 ang Pista ng tanyag na Obispo.

Nang maramdaman ang presensiya ng Diyos sa kanyang buhay, agad siyang nagpabinyag kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Si San Hilario na taga-Poitiers, France na nabuhay noong ika-4 na Siglo ay tumayong tanglaw ng katotohanan at masugid na tagapagtaguyod ng Kristiyanismo.

Nakibaka si Hilario lalung-lalo na sa mga maling aral ng mga ereheng Aryano na ayaw kumilala sa pagka-Diyos ni HesuKristo at sa katotohanan ng Santisima Trinidad. Nilabanan niya maging ang Emperador na tumatangkilik sa Aryanismo.

Dahil sa kanyang pagtulol sa paniniwala ng Emperador, itinapon si Hilario sa Phrygia o Kanlurang Turkey ngayon, kung saan ipinagtanggol niya ang pagka-Diyos ni Hesus. Sa kahilingan ng mga taga-Constantinople, napilitan si Emperador Constancio ibalik siya sa France.

Maraming isinulat si Hilario tungkol sa Banal na Santatlo, sa pagka-Diyos ni Hesus at sa kalinisan ng mga birhen. Dahil sa pagiging dalubhasa sa relihiyon at personal na kabanalan, kililala siya bilang Obispo at Pantas ng Simbahan. Si San Hilario ay pumanaw taong 368.

Sa kasalukuyan, kinikilala si San Hilario bilang pintakasi ng mga abogado at mabisang tagapagtanggol laban sa kagat ng ahas. Dahil sa kanya at ni San Atanasio, naging malinaw ang turo ng Simbahan na si HesuKristo ay kapantay ng Ama sa pagka-Diyos.

Sa kabuuan, ang kadakilaan ni San Hilario bilang Doktor ng Santa Iglesya ay nasa kanyang doktrina na iisa ang Diyos sa Tatlong Persona, ang tumatayong ‘batayan’ ng Kristiyanismo; at anumang grupong hindi tumatanggap dito ay hindi daw maituturing na tunay na Kristiyano sa pananampalataya!

San Hilario, gabayan Mo kami sa tamang aral ng pananampalataya!

The post Tulad ni San Hilario, lahat tayo’y hangad ang Katotohanan! first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *