Lahat ng tao dumaraan sa duda bago sumampalataya!

Pinaparangalan si Apostol Sto. Tomas Ngayong araw bilang isa sa mga panulukang bato ng Simbahan.

The post Lahat ng tao dumaraan sa duda bago sumampalataya! appeared first on Abante News Online.

lahat ng tao dumaraan sa duda bago sumampalataya - Lahat ng tao dumaraan sa duda bago sumampalataya!
Abante Fr. Richard Bolaton Church Werpa 1 - Lahat ng tao dumaraan sa duda bago sumampalataya!

CHURCH WERPA
Fr. Richard Bolaton, STL

Pinaparangalan si Apostol Sto. Tomas Ngayong araw bilang isa sa mga panulukang bato ng Simbahan.

Kabilang si Tomas sa original na grupo ni Hesus at nakilala dahil sa kanyang ‘pagdududa.’ Ang enkuwentro ni Tomas sa Panginoong muling nabuhay ang nagpapatibay sa kanyang pananampalataya na totoong nalupig ng Diyos ang kamatayan. Dahil sa pahayag niya ukol sa pagka-Diyos ni Kristo kinilala siyang modelo ng mga nagsusumikap makamit ang tiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok.

Ang pag-aalinlangan ni Tomas ay dumating matapos pumanaw at malibing ang Guro. Ninais niyang lumayo ngunit hindi siya pinabayaan ng grupo.

Sa pagdadalamhati natutunan niyang magtiwala at isuko sa kanyang kalooban sa mga bagay na hindi lubos na maintindihan.

Sa tulong ng mga kasamahang Apostol napaglabanan niya ang pag-aalinlangan, nanatili siya sa piling ng komunidad, at muli ngang nagpakita si Hesus upang pawiin ang lahat ng kanyang duda!

Sa tatlong okasyon nabanggit sa Ebanghelyo ang papel niya sa buhay ni Hesus: Una, sa okasyon ng pagbangon ni Lazaro sa libingan unang narinig ang kanyang boses- “Sumama tayo sa kanya, kahit sa kamatayan!” (Juan 11:16). Ikalawa, sa huling hapunan bilang tugon sa kanyang hiling nagsalita si Hesus- “Ako ang daan, katotohanan at buhay.” (Juan 14:5-6) Higit sa lahat ang kanyang pagkamangha nang makita si Hesus na buhay- “Pa­nginoon ko, at Diyos ko!” (Juan 20:28)

Hindi naging madali ang pakikipagbuno ni Tomas sa duda. Gayunpaman, ang kagalakan ng kanyang mga kasamahang Apostol na paulit-ulit na nagsabing buhay si Hesus ang nagbigay ng pag-asa at nagpatatag sa kanya. Sa ginta ng agam-agam binanggit niya ang kagustuhang makita at mahawakan ang Panginoon.

At sa gabi nga nang muling magpakita si Hesus lubusang ginamot ni Kristo ang kanyang mga pangamba.

Dinamdan ni Tomas ang pagkamatay ng Maestro. Nang mawala ang Panginoon, pawang nawalan na rin ng saysay ang kanyang buhay. Malalim na kalungkutan ang nagpahina sa kanya ngunit hindi sumuko ang Diyos kay Tomas- prueba na hindi pinababayaan ng Ama malunod ang sino man sa kapighatian.

Ang karanasan ni Tomas ay paalala na kailanman hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kung ‘di natin Siya pababayaan, hindi rin susuko ang Diyos para sa atin!

Nawa buksan din natin ang ating puso katulad ni Tomas kay HesuKristo na nagtagumpay sa kamatayan at kasalanan. Maihayag rin nawa natin nang buong pananalig sa ating mahabaging Pastol “Panginoon ko at Diyos ko!” Ngayong araw ng pinatibay at pinangindapat na Apostol maipamalas nawa natin ang kumpletong pagsuko sa pag-ibig bilang pagpapahayag ng ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Poon.

Bingo si Tomas ng pinagpalang pangitain, salamat rin sa malasakit ng mga Apostol dahil mula noon hindi na natinag ang kanyang pananampalataya. Ang tagumpay ay Apostol ay nananatiling inspirasyon at pag-asa natin sa katotohanang walang anumang imposible sa Diyos.

The post Lahat ng tao dumaraan sa duda bago sumampalataya! appeared first on Abante News Online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *