Kartilya ng Kasaysayang Pangmadla

Patapos na ang termino sa La Salle, ang una sa panahon ng pandemya, at sa unang pagkakataon, ako ay nagturo ng isang minor course ukol sa “Public History.” Dito, pinag-aralan namin ang iba’t ibang anyo ng paglalapit ng kasaysayan sa bayan. Bilang huling gawain, upang ipakita ang aming mga natutunan sa isa’t isa, gumawa kami ng isang Kartilya na gabay sa mga nais na magsalaysay sa madlang pipol ng kasaysayan.

The post Kartilya ng Kasaysayang Pangmadla first appeared on Abante.

kartilya ng kasaysayang pangmadla - Kartilya ng Kasaysayang Pangmadla
Xiao Chua Xiao Time 26 7 - Kartilya ng Kasaysayang Pangmadla

Patapos na ang termino sa La Salle, ang una sa panahon ng pandemya, at sa unang pagkakataon, ako ay nagturo ng isang minor course ukol sa “Public History.” Dito, pinag-aralan namin ang iba’t ibang anyo ng paglalapit ng kasaysayan sa bayan. Bilang huling gawain, upang ipakita ang aming mga natutunan sa isa’t isa, gumawa kami ng isang Kartilya na gabay sa mga nais na magsalaysay sa madlang pipol ng kasaysayan.

Bawat-isa ay nagbigay ng ambag tulad sa Apostle’s Creed at ito ay aking pinagsama-sama, kalakip ng ilang pang mungkahi mula kay Prop. Van Ybiernas. Ang mga kasama naming may-akda ng Kartilya na ito ay sina: Mark Kevin Abellar, Lorenzo Miguel Alcasabas, Perlita Vaika Alegado, Ma. Yma Karla Beltran, Deo Cruzada, Benjamin Raul Diestro, Elijah Gabriel Flores, Luis Bienvenido Foronda, Ma. Louisa Herminia Liong, Emmanuel Sera Jose at Christian Jeo Talaguit. Narito ang Kartilya ng Kasaysayang Pangmadla:

1.Igalang mo ang bayan, palibhasa sila ay iyong kapwa, mambabasa/manonood/tagapakinig. Igalang mo ang kanilang kakayahang umunawa at huwag mo silang insultuhin. Huwag mo rin silang pagsamantalahan. Isaalang-alang mo ang kanilang interes at kapakanan. Sila ang bida.

2. Gawin ang iyong salaysay sa wikang simple at madaling maintindihan. Sikaping maabot ang pinakamaraming uri ng mamamayan. Kung gagamit man ng jargon o teknikal na pananalita, ipaliwanag ito ng malinaw. Tumbukin agad ang punto at huwag magpasikot-sikot.

3. Gumamit ng teknolohiya na naririyan upang ilapit ang kasaysayan sa bayan. Gumamit ng akmang media na madaling maaabot at kukuha sa atensyon ng madla.

4.Gumamit ng malikhaing pamamaraan sa pagsasalaysay ng saysay.

5. Sikaping sumunod sa historikal na metodo ng pagkilatis sa batis upang mausisa ang pinagmulan ng saysay at maabot ang pinakamalapit na katotohanan.

6. Sikaping ang gagawing salaysay ay mapagmuni, kung saan ang salaysay ay maaaring magbigay ng iba pang mga tanong o mga aral ukol sa buhay at sa bayan, at nang magkaroon ng mga makatuwirang pasya tungo sa kaginhawahan ng lahat.

7. Sikaping magkuwento rin hindi lamang ukol sa pulitikal na kasaysayan, kundi maging sa mga buhay-buhay at pag-unlad ng mga bagay-bagay.

8. Maging parehas. Mayroon ka mang opinyon ukol sa isang paksa, sikaping isalaysay ang bawat panig. Ito ay tunay na pagpapakita ng kabutihang-loob.

9. Maging mapagbigay. Ituring mong ang kasaysayang pangmadla ay gawaing bayanihan sa pagitan ng mga mananalaysay sa isa’t isa, at ng mga mananalaysay sa bayan na pinaglilingkuran nito.

10. Huwag kalilimutan ang saysay. Ipakita lagi kung ano ang kahulugan, kabuluhan, katuturan at kahalagahan ng iyong sinasalaysay.

11. Ituring mong ang pagsasagawa ng kasaysayang pangmadla ay isang malaking karangalan at tunay na paglilingkod sa Inang Bayan, sapagkat ang banal na layunin nito ay ang pagpapalaya ng kaisipan, pagbubuo ng bansa at ang pagtatanghal ng sambayanan.

The post Kartilya ng Kasaysayang Pangmadla first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *