Dapat mangibabaw ang batas

Ang pagkakaroon ng batas sa lipunan ay nagbibigayng kaayusan sa ating mga buhay.

The post Dapat mangibabaw ang batas first appeared on Abante.

dapat mangibabaw ang batas - Dapat mangibabaw ang batas
TALAGA ba 7 - Dapat mangibabaw ang batas

Ang pagkakaroon ng batas sa lipunan ay nagbibigayng kaayusan sa ating mga buhay.

Ang mga batas trapiko, halimbawa, ay nagtatakdakung ano ang tamang asal sa lansangan para samga gumagamit nito. Para sa mga nagmamaneho, alam natin o dapat alam natin na ang kulay pula satraffic light ay nangangahulugan ng paghinto. Kapaginisip natin, wala naman talagang likas na kahuluganang kulay pula. Ang lipunan lamang, sapamamagitan ng mga batas, ang nagkasundo para pare-pareho tayo ng pagkakaintindi ng dapat ikiloskapag nakita natin ito.

Tama ang nabasa mo, ang mga batas ay isang uring kasunduan sa lipunan hinggil sa mga bagay nanararapat at hindi nararapat. At, kasama sakasunduan ay walang sinuman ang hindi sakop ng mga batas. Ang tawag dito ay rule of law o ang pangingibabaw ng batas sa kagustuhan ng tao, maging sino ka pa.

Mahalaga din na dapat nating sundin ang mgapatakaran, maging mahirap man o labag sa atingmga personal na mga paniniwala. Bakit? Sapagka’tang kabuuan ng lipunan ay umaasa na ganuon ang gagawin ng bawa’t isa sa atin. Isipin mo na lang kung ang turing mo sa pulang ilaw ay lalong bilisanang takbo? Siguradong magkakaroon ng aksidente dahil umaasa ang iba na hihinto ka dahil nakapulaang ilaw sayo.

Ang prinsipyong ito ay para sa lahat ng uri ng mgabatas at patakaran. Kapag sinabi ng batas na ang pagkuha ng permit ay nangangailangan ng limangrequirements, hindi dapat maging anim bigla. Kapagsinabi ng pamahalaan ano ang mga patakaran at mga kakailanganin para makapag-negosyo sa atingbansa, hindi dapat pabago-bago base sakagustuhan ng mga nasa kapangyarihan. Ang ganitong sistema ang nagbibigay ng katatagan saating lipunan. Isipin mo kung ang mga bagay-bagayay nakasalalay sa desisyon ng isa o iilang taopalagi. Sadyang napagkagulo ng ating takbo saganuong sitwasyon at walang linaw ang atingpupuntahan. Maari ngayon pwede, bukas makalawahindi na.

Kapag ganuon ang tingin sa ating pamamalakad, walang matinong mga mamumuhunan ang pupuntasa ating bayan para mangapital. Maging ang mga

The post Dapat mangibabaw ang batas first appeared on Abante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *