Dalawang libong taong pananalig sa kapangyarihan ni Hesus!

Ipinagdiriwang ng Simbahan ang Pista ni Santa Marta nitong Hulyo 29 isa sa tatlong magkakapatid na naging malapit sa puso ni Hesus bilang matatalik niyang kaibigan. Ang kanilang tahanan sa Betania ang madalas na tambayan ng Panginoon matapos ang kanyang misyon at pangangaral.

dalawang libong taong pananalig sa kapangyarihan ni hesus - Dalawang libong taong pananalig sa kapangyarihan ni Hesus!
church werpa - Dalawang libong taong pananalig sa kapangyarihan ni Hesus!

Ipinagdiriwang ng Simbahan ang Pista ni Santa Marta nitong Hulyo 29 isa sa tatlong magkakapatid na naging malapit sa puso ni Hesus bilang matatalik niyang kaibigan. Ang kanilang tahanan sa Betania ang madalas na tambayan ng Panginoon matapos ang kanyang misyon at pangangaral.

Sa isang pagbisita ni Hesus, naganap ang tagpo kung saan nagtalo sina Marta at Maria (ng Betania, hindi si Maria Magdalena tulad ng iniisip ng ilan) ukol sa tamang paraan ng pag-aasikaso sa kanilang marangal na panauhin.

Hanggang ngayon, mababanaag pa rin ang iritasyon sa sumbong ni Marta kay Hesus: “Panginoon, wala bang anuman sa inyo na pinababayaan ako ng aking kapatid na maglingkod mag-isa? Sabihin ninyo sa kanya na tumulong sa akin.”

Napakaganda ng sagot ng Guro: “Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag sa maraming bagay. ngunit isang bagay lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi at ito’y hindi kukunin sa kanya.” (Lc 10:40-42)

Itinuwid ng Panginoon ang pananaw ni Marta na hindi dapat maging abala sa gawain kundi dapat may panahon din sa pakikinig sa Diyos- napakahalagang aral para sa mga balisa sa napakaraming bagay at wala nang panahon sa panalangin.

Kay Marta isiniwalat ni Hesus ang katototohanan matapos buhayin ang kayang kapatid na si Lazaro mula sa pagkahimlay sa kamatayan: “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay! Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay.” (Jn 11:17-27)

Bago nito, nauna nang ipahayag ni Marta ang kanyang pananampalataya sa kakayahan ni Hesus: “Panginoon, kung ikaw ay narito, hindi sana namatay ang kapatid ko. Gayunman nababatid kong anuman ang hingin mo sa Diyos ay ipagkakaloob sa iyo.”

Sa loob ng dalawang libong taon, umaalingaw-ngaw pa rin sa ating mga puso ang malalim na pananalig ni Santa Marta sa kapangyarihan ni Hesus na may hawak ng ating buhay. Sa araw ng Pista ng matalik na kaibigan ng Panginoon, magandang isipin, lalo na ngayong pandemya na ang Diyos pa rin ang may kontrol sa lahat ng bagay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *