Araw ng Kabanal-banalang Ngalan ni Maria

Ipagdiriwang bukas ng Simbahan ang Pista ng Kabanal-banalang Ngalan ng Mahal na Birhen. Tuwing Setyembre 12 ginugunita ng Iglesya ang tagumpay ni John Sobieski, hari ng Poland sa pagtatanggol sa Vienna sa tangkang pagsakop ng mga Muslim noong 1683. Itinalaga ni Sobieski ang sarili kay Maria — sanhi umano ng pagkapanalo ng kanyang tropa.

araw ng kabanal banalang ngalan ni maria - Araw ng Kabanal-banalang Ngalan ni Maria
Abante Fr. Richard Bolaton Church Werpa 1 - Araw ng Kabanal-banalang Ngalan ni Maria

Ipagdiriwang bukas ng Simbahan ang Pista ng Kabanal-banalang Ngalan ng Mahal na Birhen. Tuwing Setyembre 12 ginugunita ng Iglesya ang tagumpay ni John Sobieski, hari ng Poland sa pagtatanggol sa Vienna sa tangkang pagsakop ng mga Muslim noong 1683. Itinalaga ni Sobieski ang sarili kay Maria — sanhi umano ng pagkapanalo ng kanyang tropa.

Nagmula ang nasabing parangal sa pangalan ni Maria sa Spain noong 1513, Taong 1671 kumalat ang debosyon hanggang sa kaharian ng Naples, Italy. Iniutos ni Pope Innocent XI ang pagdiriwang ng nasabing kapistahan sa buong Simbahan nang makarating sa Roma ang balita tungkol sa tagumpay sa Austria ni Sobieski.

Paliwanag ng Simbahan, “Mary always points us to God reminding us of God’s infinite goodness. She helps us open our hearts to God’s ways, wherever those may lead. Honored under the title ‘Queen of Peace’ Mary encourages us to cooperate with Jesus in building a peace based on justice, a peace that respects the fundamental human rights of all people.”

Sa araw ng paggunita dalangin ng Iglesya: “Mahabaging Ama, habang nakabayubay sa Krus ang Iyong Bugtong na Anak, ibinigay Niya sa amin si Maria upang maging Ina namin; Ipagkaloob Mo na kaming kumpiyansang tumatawag sa Kanyang Banal na Pangalan ay magkamit ng lakas at mapaunlakan ang a­ming mga kahilingan sa pamamagitan Niya.”

Nawa tugunin natin ang imbitasyon ni Benedict XVI sa Pista ng Banal na Ngalan ni Maria — “To become a trusting child before Mary, even as the Son of God did,” alinsunod aniya sa paanyaya ni San Bernardo; “Look to the star of the sea, call upon Mary…in danger, in distress, in doubt, think of Mary, call upon Mary. May her name never be far from your lips, or far from your heart!”

Pangako ng Simbahan sa mga deboto, “If you follow her, you will not stray; if you pray to her, you will not despair; if you turn your thoughts to her, you will not err. If she hold you, you will not fall; if she protects you, you need not fear; if she is your guide, you will not tire; if she is gracious to you, you will surely search your destination.”

Katambal ng Pista ng Kabanal-banalang Ngalan ni Maria ang ‘Feast of the Holy Name of Jesus’ na ginugunita ng Simbahan tuwing Enero 3. Layon ng magkaparehas na selebrasyon ang itaguyod ang pagkakaisa ng mga bansa na madalas pinaghihiwalay ng idelolohiya, relihiyon at politika. Sa araw na ito, italaga natin ang sarili at ating pamilya sa Mahal na Ina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *