Ang sampung bilin ni Mabini

Noong 23 Hulyo ang ika-155 kaarawan ni Apolinario Mabini na isinilang noong 1864. Isinilang sa pamilya ng magsasaka at may polio, ginamit niya ang kanyang talino upang umahon at maging utak ng Unang Konstitusyunal na Demokratikong Republika sa Asya. Sa kanya nagsanib ang diwa kapwa ng ilustrado at ng mula sa bayan.

The post Ang sampung bilin ni Mabini appeared first on Abante News Online.

ang sampung bilin ni mabini - Ang sampung bilin ni Mabini
Abante Xiao Chua Xiao Time 1 - Ang sampung bilin ni Mabini

XIAO TIME

Noong 23 Hulyo ang ika-155 kaarawan ni Apolinario Mabini na isinilang noong 1864. Isinilang sa pamilya ng magsasaka at may polio, ginamit niya ang kanyang talino upang umahon at maging utak ng Unang Konstitusyunal na Demokratikong Republika sa Asya. Sa kanya nagsanib ang diwa kapwa ng ilustrado at ng mula sa bayan.

Isinulat niya ang El Verdadero Decalogo—ang tunay na sampung utos—ang bilin niya para sa atin:

Una. Ibigin mo ang Diyos at ang iyong puri ng lalo sa lahat ng bagay… ang pagha­hangad ng puri ang siya lamang makapipigil sa iyo sa pagbubulaan at makapipigil na huwag kang suminsay sa daan ng katuwiran at laging magtaglay ng kasipagan.

Ikalawa. Sambahin mo ang Dios sa kaparaang lalong minamarapat ng iyong bait at kalooban o konsyensya…

Ikatlo. Dagdagan mong pilit ang talos ng isip at katutubong alam na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng pag-aaral, at magsumakit ka ng ubos lakas sa gawang kinahihiligan ng iyong loob, …upang matipon sa’yo ang lalong maraming kagalingan at sa ganitong paraa’y makatulong ka sa ikasusulong ng lahat….

Ika-apat. Ibigin mo ang iyong Inang bayan ikalawa sa Dios at sa iyong puri at higit sa iyong sarili, sapagkat siya ang nakaisa-isang Paraisong pinaglagyan sa iyo ng Dios sa buhay na ito…

Ikalima. Pagpilitan mo ang kalayaan ng iyong bayan bago ang iyong sarili, …sapagkat kung malaya siya at lalaya rin ikaw at ang iyong kamag-anakan.
Ikaanim. Pagpilitan mo ang kasarinlan ng iyong bayan, sapagkat ikaw lamang ang tunay na makapagmamalasakit sa kanyang ikasusulong at ikatatanghal…
Ikapito. Huwag mong kilalanin sa loob ng iyong bayan ang kapangyarihan ng sino mang tao na hindi inilagay ninyong magka­kababayan, …ang taong ituro at ihalal ng mga konsyensya ng sangkabayanan ang siya lamang makapagtataglay ng tunay na kapangyarihan.

Ikawalo. Ihanap mong pilit ang iyong bayan ng Republica, yaon baga ang lahat na namamahala ay palagay ng bayan, at huwag isipin kailanman ang Monarkiya, ang pagkakaroon baga ng hari; sapagkat ang hari ay walang binibigyan ng kamahalan kundi isa o ilang angkan lamang…

Ikasiyam. Ibigin mo ang kapwa mo tao kaparis ng pag-ibig mo sa iyong sarili, sapagkat siya’y binigyan ng Dios, at ikaw ay gano’n din naman, ng katungkulang tulungan ka at huwag niyang gawin sa iyo ang ‘di niya ibig na gawin mo sa kaniya; nguni’t kapag ang kapwa mo tao ay nagkukulang dito …at pinagtatangkaang lipulin ang iyong buhay at kalayaan at pag-aari, ay dapat mo namang ibuwal at lipulin siya.

Ikasampu. Palalaluin ng kaunti sa loob mo ang iyong kababayan sa iyong kapwa tao; aariin mong palagi siya na parang isang katoto, kapatid kaya o kasama man lamang, palibhasa’y iisa ang inyong kapalaran, iisa din ang inyong tuwa at kapighatian.

The post Ang sampung bilin ni Mabini appeared first on Abante News Online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *