Ang kasaysayan sa harap ng nagbabagong mundo

Sa Huwebes, magsisimula ang tatlong araw na taunang kumperensya ng Philippine Historical Association sa UP NISMED ukol sa paksang “Fa­cing the Challenges of Historical Distortions and Opening New Directions in History.” Sa panahon ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya, na nagpabilis ng pagbibi­gay ng impormasyon sa madla lalo sa kasaysa­yan, napabilis din ang pagkakalat ng pagbabaluktot ng kasaysayan na may agenda. Sinabi ni José Rizal sa kanyang sanaysay na “Pilipinas sa loob ng isandaang taon” na upang malaman ang kinabukasan ng isang bayan, kinakailangang buksan ang aklat ng kanyang nakaraan. Ngunit kung mali ang natututunan, paano makukuha ang aral ng nakaraan? Paano maitatatag ang mas magandang kinabukasan?

ang kasaysayan sa harap ng nagbabagong mundo - Ang kasaysayan sa harap ng nagbabagong mundo
Xiao Chua Xiao Time - Ang kasaysayan sa harap ng nagbabagong mundo

Sa Huwebes, magsisimula ang tatlong araw na taunang kumperensya ng Philippine Historical Association sa UP NISMED ukol sa paksang “Fa­cing the Challenges of Historical Distortions and Opening New Directions in History.” Sa panahon ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya, na nagpabilis ng pagbibi­gay ng impormasyon sa madla lalo sa kasaysa­yan, napabilis din ang pagkakalat ng pagbabaluktot ng kasaysayan na may agenda. Sinabi ni José Rizal sa kanyang sanaysay na “Pilipinas sa loob ng isandaang taon” na upang malaman ang kinabukasan ng isang bayan, kinakailangang buksan ang aklat ng kanyang nakaraan. Ngunit kung mali ang natututunan, paano makukuha ang aral ng nakaraan? Paano maitatatag ang mas magandang kinabukasan?

Hindi lamang ‘yan sa Pilipinas o sa disiplina ng kasaysayan nangyayari. Laganap ang pagkalito ng tao sa kung ano ba ang direksyon ng kanyang buhay. Dahil na rin sa social media, naikukumpara ng tao ang kanyang sarili sa iba.

Nakababahala.

Noon, kakaunti lamang ang maririnig mong Pilipinong kumikitil ng sarili niyang buhay. Ngayon, dumadalas ang balita na may isang kaibigan ng kaibi­gan ko ang nagpakamatay, at marami sa mga ito ay kabataan pa. Konektado nga sa “social media” ang mga tao pero laganap ang depres­yon at ang “feeling” ng pag-iisa.

Sa aking pakikipaghuntahan sa Facebook sa batang iskolar na si Allen Severino, aking ipinahiwatig ang pagkabahala kong ito at binanggit niya sa akin na maaaring “urbanization”, “alienation” at ang pagbabago natin na nakahulma sa Kanluraning konsepto ng mo­dernismo ang nagdulot sa atin na maging indibidwalista at hindi maki­pagkapwa. Binanggit niya ang sinabi ng sosyolo­gong si Emile Durkheim, nalulusaw ang ating mga konsepto ng pamaya­nan at pamilya bilang batayang yunit ng lipunan. Dagdag ko, gusto ng tao ngayon na maabot ang “Instagram success”.

Imbes na nag-uugnay tayo, ang teknolohiya pa ang nagwawatak sa atin. Hindi talaga tayo pumapasok sa kalooban ng isa’t isa at iniintindi ito. Kaya ayon kay Allen, nagkakaroon ng “e­xistential crisis” ang mga tao. Bakit pa ako nabuhay, ano pa ang silbi ng kultura, pamilya at lipunan?

Kaya nga noong pagtatapos ng semestre sa DLSU, naghabilin ako sa aking mga estudyante sa HistCiv na sana makita nila ang tatlong bagay para kaharapin ang mga hamon sa buhay at suliranin ng lipunan: 1) Ang nangyayari nga­yon ay may ugat sa na­kalipas at ito ay nagpapa­tuloy na kuwento; 2) Ipinapakita ng kuwentong ito na kinaharap na natin ang mga problemang ito noon at hindi na ito bago at nalampasan naman natin. Hindi bago ang pagbabaluktot ng kasaysayan, mas mahirap din ang dinanas ng mga lolo natin noong digmaan; at 3) Mahalaga ka, bahagi ka ng isang mas mala­king bagay na lampas sa sarili mo lamang.

Sana muli nating masumpungan, ano ba ang kahalagahan ng ating mga buhay sa mas ma­laking lipunan. Hindi na­tin kailangang mag-isa. Kailangan lamang buksan ang loob at puso mo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *